Zondag 23 mei 2021  om 09:30
Voorganger: Mw. J. Hoedt
ONLINE DIENST
Ouderling: Nanda van Loo
Organist: Frank van Loo


Oecumenische Pinksterviering

Thema : Leven in de geest van.....

Lied 686 : 1, 2 en 3

Welkom en mededelingen
Intochtslied 360 : 1, 2, 3 en 6

Bemoediging en groet
Gebed om vergeving
met gezongen acclamatie : Heer ontferm u (3x)

Loflied : 675

Uitleg symbolische schikking
Gebed bij de opening van de schrift

Gedicht op een melodie van Frank van Loo

Weet je hoe de wind op Pinksteren waaide,
alle deuren vlogen uit het slot.
Weet je hoe zij nieuwe dromen zaaide
dromen van vrede dicht bij God.
 
Weet je hoe de harten opensprongen
zomaar op die vlag- en wimpeldag.
Hoe in alle talen werd gezongen
alles in beweging werd gebracht.

Weet je dat je vurig mag geloven
dat die wind de weg weet en het spoor.
Vreugdevuren zullen niet meer doven,
want wat God begon, zet Hij ook door.

1e lezing - zoals handen en voeten

Lied 672 - 1, 3 en 7

2e Lezing - Galaten 5 vers 16 t/m 18 en 22 t/m 23
 
Verkondiging
 
Muzikaal intermezzo

Geloofsgetuigenis

Ik geloof in God die naar ons luistert
En die ons liefde geeft;
Die ons bevrijden zal.
Ik geloof in Jezus Christus,
Die mens was net als wij,
Die niemand in de kou liet staan,
Die oog had voor kwetsbare mensen.
Ik geloof in de Heilige Geest
Die ons bezielt, die uit is op eenheid
En die telkens weer nieuw maakt.
Ik geloof in de mensen om mij heen,
Dat zij goed en waardevol zijn,
Dat zij zoeken naar geluk,
Dat zij door U, God, bemind worden.
Ik geloof in mijn eigen leven,
Dat u mij leidt en dat U steeds toekomst geeft.
Ik geloof dat U ons het leven hebt gegeven,
Dat sterker is dan de dood. Amen

Gebeden
afgesloten met het Onze Vader en de Vredesgroet
 
Slotlied 683 : 1 t/m 4

Zegenbede
Leven uit de geest
is opstaan, op weg gaan
zoeken naar wegen, niets houd je tegen
muren doorbreken, moed inspreken
vallen en opstaan, toch weer doorgaan
opnieuw beginnen, elkaar beminnen
soms even leunen, elkaar steunen
fouten erkennen, vergeven, verwennen
dat is leven, is liefde, is God.
Amen

Muzikale afsluiting

terug