zo 3 sep 2017  om 9.30
Voorganger: Ds. A. Ravensberg
Startzondag in Zwartewaal
Organist: Wim Haveman

Orde van dienst
zondag 3 september 2017
Protestantse gemeente Tweestromenland

In deze dienst nemen we afscheid van Karin Heijlema als ouderling.
Ellen Montenij zal als ouderling worden bevestigd.

Aanvangslied 213: 1,  2

Bemoediging en groet:
V: Onze hulp is in de naam van de Heer
G: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
V: Die trouw houdt tot in eeuwigheid
G: EN DIE NIET LOSLAAT HET WERK DAT ZIJN HAND EENS BEGONNEN IS
V: Genade zij u en vrede van God, onze Vader en van Jezus Christus onze Heer
G: AMEN
Drempelgebed (beurtspraak)
V: Eeuwige, onze God, wij die U nooit hebben gezien,
G: ZIE ONS HIER STAAN
V: Wij die van U hebben gehoord,
G: HOOR GIJ ONS AAN.
V: Uw Naam is dat Gij mensen helpt,
G: WEES ONZE HULP,
V: en dat Gij alles hebt gemaakt,
G: MAAK ALLES NIEUW,
V: en dat Gij ons bij name kent,
G: LEER ONS U KENNEN,
V: die Bron van leven wordt genoemd,
G: DOE ONS WEER LEVEN,
V: die hebt gezegd: Ik zal er zijn,
G: WEES HIER AANWEZIG.
Kyrie 301 A
Glorialied 304: 1, 2, 3
Gebed om verlichting met de Heilige Geest
 
Gesprek met de kinderen
 
1e Schriftlezing: Jesaja 6: 8-13
Lied 912: 1, 2, 3
2e schriftlezing: Marcus 7: 31-37

Lied 630: 1, 2
Overweging
 
Wij belijden staande ons geloof

Afscheid en bevestiging ambtsdragers
 
Afscheid van Karin Heijlema
Lied 90: 8
Lied 360: 1 allen, 2 v, 3m, 4v, 5m, 6 allen.
Inleiding

Bevestigingsgebed

Gelofte
Lied 672: 3, 7
Dank en welkom namens de kerkenraad en de kinderkerk

 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader
 
Bekendmaking nieuw project
 
Collecten:
De eerste collecte is bestemd voor het nieuwe project.
De tweede collecte is bestemd voor kerk en eredienst

Slotlied: Behoed en bewaar Jij ons, lieve God
Zegen

 

terug