KERKORDE OVER OUDERLINGEN:

Samen met de predikant zijn de ouderlingen verantwoordelijk voor het pastoraat in de gemeente.

In artikel V lid 3 van de Kerkorde PKN lezen we over de taken van de ouderlingen:

De ouderlingen zijn in het bijzonder geroepen tot:
  • de zorg voor de gemeente als gemeenschap;
  • het dragen van medeverantwoordelijkheid voor de bediening van Woord en sacramenten;
  • de herderlijke zorg en het opzicht;
  • de toerusting van de gemeente tot het vervullen van haar pastorale en missionaire roeping;
De ouderlingen maken deel uit van de kerkenraad.

De kerkorde kent ook "ouderlingen met een speciale opdracht". Deze hebben een speciale taak namelijk het beheer van goederen en het vermogen van een gemeente voor zover niet van diaconale aard. In de praktijk zijn ze vrijgesteld van de taken die de Kerkorde aan het ambt van ouderling verbind. Als ouderling kerkrentmeester maken ze ook deel uit van de kerkenraad. Zie hiervoor bij beheer PG Tweestromenland.
terug